Friday, March 27, 2015

「采菊東籬下,悠然見南山」

「采菊東籬下,悠然見南山」

我在中國深圳市,南山區的悠然路。

這兩句話是出自 陶淵明,「飲酒」,之五。


飲酒(陶淵明) - 維基文庫,自由的圖書館

飲酒 其五 陶淵明
結廬在人境,而無車馬喧。
問君何能爾?心遠地自偏。
采菊東籬下,悠然見南山。
山氣日夕佳,飛鳥相與還。
此中有真意,欲辯已忘言。

No comments:

Post a Comment