Sunday, April 18, 2021

又傻、又呆、又壞

【又傻、又呆、又壞】

我看到國小數學教學影片,內容裡面的其中一個問題解題說明:

歌詞「10 個男人,6個傻,8個呆,9個壞」,請問中間最少有幾位男人,是又傻、又呆、又壞?


我認為,答案應該是,只有我,一個。

No comments:

Post a Comment